tuhé palivo

Pevné palivo je palivo v pevném stavu.

Technologie na tuhá paliva
Toto odvětví se zabývá:

(a) přeměna chemické energie uložené v primárních palivech na energii tepelnou,
(b) přeměna primárních paliv na ušlechtilejší formy (bezdýmná pevná, kapalná a tuhá paliva),
(c) výroba produktů nebo surovin hodnotnějších než výchozí primární palivo.
Používáním paliv v rafinovanějších formách se dosahuje nejen úspory nákladů (možnost automatizace a kontroly), ale také vyšší kvality získaných výrobků, možnosti mechanizace výrobních procesů, a tím zvýšení výkonu a úspory lidské práce, jakož i větší čistoty pracovního prostředí atd.

 

 

Spalné teplo a výhřevnost paliv
Charakteristickým rysem organické syntézy v rostlinách je akumulace chemické energie, která se získává na úkor energie sluneční. Na slunečním světle rostliny syntetizují složité organické sloučeniny z oxidu uhličitého (který je v atmosféře přítomen v průměru v množství 0,04 %) a vody pomocí chlorofylu (jako katalyzátoru).

Při nejjednodušším schématu fotosyntézy vznikají organické látky a kyslík. Produktem této reakce, která proběhla v dávné minulosti, jsou fosilní paliva, zejména uhlí. Dnes se tímto způsobem vyrábí dřevo a rašelina. Spalováním paliv, při němž vzniká oxid uhličitý a voda, se sluneční energie uvolňuje ve formě tepla a koloběh uhlíku v přírodě se uzavírá.

Energetická hodnota pevného paliva je celkové množství tepla uvolněného při dokonalém spalování jeho jednotkového množství. Spalování paliv v běžných topných systémech nemůže využít jejich plnou energetickou hodnotu, protože nevyužité teplo zachycené v produktech spalování, zejména vodní pára, uniká ve spalinách. Z hlediska tepelného využití paliv se proto rozlišuje mezi spalným teplem a výhřevností.

Množství tepla uvolněného při dokonalém spálení 1 kg paliva (1 m3 plynů) a ochlazení produktů spalování na původní teplotu, přičemž vodní pára zkondenzuje na vodu a uvolní se její výparné teplo, se nazývá spalné teplo. V praxi však nemůžeme ochladit produkty spalování tak, aby vodní pára zkondenzovala. Voda obsažená ve spalovaném palivu i voda vzniklá spalováním vodíku v palivu vždy uniká v produktech spalování jako pára, aniž by odevzdala své výparné teplo. Spalné teplo paliva se tedy získává pouze jako výhřevnost. 

Výhřevnost paliva je tedy spalné teplo snížené o teplo vypařování vody obsažené ve spalinách.

Spalné teplo i výhřevnost paliv se vyjadřují v kJ.kg-1 nebo kJ.m-3. Spalné teplo paliv se stanovuje pomocí kalorimetru a výhřevnost se odvozuje od spalného tepla odečtením výparného tepla od množství vzniklé vody.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.