Obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky internetového velkoobchodu NAVIO.CZ

 

NAVIO.CZ – první internetový velkoobchod - dům | byt | zahrada

 
 
 
 
 
1. Vymezení pojmů
prodávající - provozovatel internetového velkoobchodu NAVIO.CZ
kupující - fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila do obchodního vztahu s prodávajícím
zboží - produkty nebo služby v nabídce internetového velkoobchodu NAVIO.CZ
objednávka - kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží

2. Objednávka
Objednávka vzniká na základě jejího potvrzení při procesu objednávání zboží v internetovém obchodě, případně při objednání zboží telefonicky nebo e-mailem. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s obchodními a nákupními podmínkami internetového velkoobchodu NAVIO.CZ Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí zrealizované objednávky, tedy kupní smlouvy.

3. Storno objednávky
 1. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu a to do vyexpedování objednaného zboží ze skladu ATRIA Slovensko, P. Mudroňa 5, Žilina, emailem na adresu:info@navio.cz. Informace o vyexpedování bude kupujícímu odeslána emailem nebo sdělena telefonicky. Kupující je povinen v oznámení o stornu objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě storna objednávky uvedeného v bodě a) tohoto článku, prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupující uvedl na objednávce nepravdivé nebo zavádějící osobní údaje, nebo pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho velkoobchodní cena. V takovém případě bude neprodleně informovat kupujícího za účelem dohodnutí dalšího postupu. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující již zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 3 pracovních dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy
 1. Kupující, který nekupuje zboží v rámci podnikatelské činnosti má ze zákona právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (pouze fyzická osoba) bez ohledu na to, zda bylo zboží rozbaleno z originiálního zapečetěného obalu, nebo bylo odzkoušeno, nebo zda zboží posílá bez původního originálního obalu. Pro odstoupení od smlouvy v zákonem stanovené lhůtě se vztahují následující podmínky:
  » záměr odstoupit od smlouvy oznámí kupující prodávajícímu co nejdříve a to písemně emailem na info@navio.cz, nebo poštou na naší adrese, spolu se zbožím, kopií faktury a číslem účtu pro vrácení peněz
  » zboží zašle kupující doporučeně a pojištěné, ne však na dobírku. Odesílatel zboží musí být stejná osoba jako kupující.
 2. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu, včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil na objednání zboží, ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího. určen kupujícím. Odesílatel musí být zároveň tatáž osoba jako kupující.
 3. V případě, že kupující nesplní povinnost uvedenou v 4a) těchto obchodních podmínek, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu
 4. Pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:
  a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavců 1 až 3,
  b) prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
  c) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele nebo zboží, které vzhledem k jeho vlastnostem nelze vrátit, nebo zboží, které rychle podléhá zkáze,
  d) prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil,
  e) prodej novin, časopisů a periodického tisku,

 

 

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

 

 1. Dodání objednaného zboží bude realizováno v co nejkratším termínu, dle dostupnosti zboží na skladě a provozních možností prodávajícího. Termín vyřízení objednávky je obvykle do 1-3 pracovních dnů od jejího potvrzení. V případě delší dodací doby bude prodávající kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
 2. Místo odběru, resp. zaslání zboží je stanoveno kupujícím při objednávání zboží. Za vyřízení objednávky se považuje převzetí zboží kupujícím. Dopravu na adresu doručení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (doklad o koupi zboží) a návod k používání, případně záruční list.
 3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které uvedl v objednávce. O termínu dodání je povinen prodávající informovat kupujícího buď emailem nebo telefonicky. Pokud kupující zboží odmítne převzít od kurýra, nebo bude nutné dodávku opakovat více než 2 x z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v objednávce, veškeré náklady s tím vzniklé, hradí kupující.

6. Poplatky za přepravu

 1. Způsob platby si kupující vybere při objednávání zboží označením zvolené možnosti. Garantované doručení na dodací adresu je 24 - 48 hodin od vyexpedování zboží ze skladu ATRIA Slovensko, P. Mudroňa 5, Žilina. Doručení v pracovních dnech (8-16 hod). Těsně před dodáním Vás může kurýr telefonicky kontaktovat, abyste si mohli domluvit přesnější dobu dodání. Zboží můžete platit bankovním převodem předem na náš účet nebo dobírkou. Zákazník je povinen překontrolovat a převzít zásilku pouze pokud není nijak poškozen vnější obal. V případě poškození obalu, zboží můžete převzít, ale je nutno uvést výhrady do přepravního listu. Okamžitě po převzetí zásilky zboží prohlédněte a zkontrolujte kompletnost balení, v případě poškození zboží nebo neúplnosti zásilky tuto skutečnost nahlaste na našich telefonních číslech nebo emailové adrese. Na reklamace mechanického poškození výrobku, případně neúplnost zásilky po podpisu přepravního listu, které nebudou nahlášeny ihned, nejpozději do 12 hodin nebude brán zřetel na přepravní podmínky přepravce! Zboží si můžete převzít i osobně v našem skladu v Žilině, a to po předchozí telefonické dohodě.
 2. Při objednávce do zahraničí prodávající vypočítá poštovné individuálně, dle hmotnosti zásilky a státu, do kterého zásilku posílá. Při zásilce do zahraničí je platbu nutno zrealizovat předem, na základě prodávajícím zaslané proforma faktury.
 3. Prodávající má právo odstoupit od prodeje nebo přepravy při vadné ceně, způsobené chybou programátora, referenta.

7. Záruka, reklamace a servis

 1. Záruční doba je 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není pro konkrétní případy stanovena záruční doba jiná, a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou.
 2. Kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího, a to ihned po zjištění závady, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.
 3. Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.
 4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu, oprávněnému zástupci prodávajícího spolu s dokladem o zaplacení, případně záručním listem a stručným popisem závady.
 5. Právo na záruku zaniká v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku způsobeným kupujícím, nesprávným zacházením s výrobkem, neoznámením zjevných vad při převzetí zboží, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží, zanedbáním péče o zboží, poškozením zboží nadměrným zatěžováním, nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek. Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a uplynutím záruční doby zboží. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy nelze považovat za vadu a nelze ani reklamovat.
 6. Reklamovaný výrobek je nutno zaslat zpět poštou, případně jedná-li se o nadrozměrné zboží kurýrní službou, na naši adresu kanceláře, pokud prodávající neurčí jinak. Reklamovaný výrobek převezmeme v kanceláři i osobně, a to po předchozí telefonické dohodě - z důvodu pohyblivé pracovní doby.
 7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím. ve formě mailu nebo v písemné podobě. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.
 8. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace do 3 dnů od začátku reklamačního řízení (den přijetí reklamovaného zboží), v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne začátku reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace prodávající nebo určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 9. Záruku si zákazník může uplatnit na adrese ATRIA Slovensko s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina

Práva kupujícího při uplatnění reklamace:

 • Při odstranitelné vadě má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může požadovat místo odstranění vady (opravy) výměnu vadné věci za bezvadnou, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání řádnému užívání věci pro daný účel, má kupující právo buď na výměnu věci nebo na odstoupení od smlouvy (vrácení peněz).
 • V případě, že má věc současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání, má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na vrácení peněz. Totéž právo má i tehdy, pokud se stejná chyba, jaká byla nejméně dvakrát opravována, vyskytne potřetí v záruční době.

Reklamace se považuje za vyřízenou - pokud se ukončí reklamační řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

Postup reklamace:
Při uplatňování reklamace dodržujte prosím následující postup:

 1. Pošlete e-mail na naši adresu info@navio.cz, kde uvedete Vaše jméno a telefonický kontakt na kterém Vás zastihneme, název výrobku, katalogové číslo, číslo faktury a popis závady.
 2. Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu spolu s adresou pro zaslání reklamovaného zboží.
 3. Pošlete zboží na určenou adresu spolu s popisem závady, kopií faktury, případně potvrzeným záručním listem. Pokud se adresa dodání opraveného výrobku bude lišit s adresou na faktuře je nutné uvést aktuální adresu a telefonický kontakt.

Ve vlastním zájmu, pro urychlení reklamace, prosíme zasílejte reklamované produkty na adresu, která Vám bude zaslána emailem.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:
Informace pro subjekty údajů o zpracování osobních údajů podle nařízení EU 2016/679 (dále jen „GDPR“), Čl. 13 a dalších.
Informační systém osobních údajů E-shop. Společný provozovatel: Deltastav. r. o., Mudroňa 5, Žilina 010 01, IČ: 31577547 a Atria Slovensko, s.r.o., Mudroňa 5, Žilina 010 01, IČ: 53 430 875. Zástupce provozovatele: Není jmenován. (Povinnost, kdy provozovatel není usazen v EU.). Kontaktní údaje odpovědné osoby: Není pověřena. Účely zpracování: Identifikace klientů e-shopu za účelem správné fakturace a správného doručení zboží. Právní základ zpracování: Smlouva. To znamená, že získávání osobních údajů je zákonným požadavkem, smluvním, požadavkem, požadavkem na uzavření smlouvy. Dotčená osoba je povinna poskytnout osobní údaje. Následkem neposkytnutí osobních údajů by bylo nesplnění účelu zpracování. Zpracování osobních údajů se nezakládá na GDPR Čl. Čl. 1 písm. f.. Z jakého zdroje jsou získávány osobní údaje: Přímo od dotyčné osoby. Kategorie osobních údajů: Jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail. Soubor zpracovatelských operací s osobními údaji (platí zaškrtnuto): [x] získávání, [x] zaznamenávání, [x] pořádání, [x] strukturování, [x] uchovávání, [x] přepracování nebo změna, [x] vyhledávání, [x ] prohlížení, [x] využívání,[ ] poskytování (seznámením, zveřejněním, jinak), [ ] přeskupování nebo kombinování, [x] omezení, [x] vymazání, [x] likvidace. Pozn.: Bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky. Příjemci nebo kategorie příjemců: Nejsou. Osobní údaje nejsou poskytovány zprostředkovatelem. Další příjemci (kt. osobní údaje dále nezpracovávají): zpráva IT. Pozn.: Ve smyslu GDPR se orgán veřejné správy, v případě jsou-li mu osobní údaje poskytnuty, za příjemce nepovažuje. Přenos osobních údajů do třetí země: Neuskutečňuje se. Doba uchovávání osobních údajů: 10 let po ukončení zpracování, pokud to nestanoví registraturní řád provozovatele. Právní nárok dotyčné osoby: Dotčená osoba má právo požadovat od provozovatele přístup k jejím osobním údajům, právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, právo namítat vůči zpracování, jakož i právo na přesnost osobních údajů. Dotčená osoba má právo namítat případné automatizované individuální rozhodování i profilování. Dotčená osoba má právo podat stížnost orgánu dozoru, zejména v členském státě svého pobytu. Na Slovensku je to Úřad pro ochranu osobních údajů. V případech uvedených v GDPR Čl. 17 má subjekt údajů právo na vymazání (právo na „zapomenutí“). Automatizované rozhodování, tedy předem stanovený postup, který je následně prováděn automatizovaně: provozovatel nerealizuje. Profilování, tedy sledování resp. předvídání chování: Provozovatel nevyužívá profilování.
 
 1. Heureka. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“ 
 


8. Závěrečná ustanovení
Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Zákona o elektronickém obchodu, Zákona o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele, Zákona o ochraně spotřebitele 634/1992 Sb.", ve znění pozdějších zákonných úprav platných pro Slovenskou republiku. Případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
V případě jakýchkoliv informací, napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře, případně telefonicky na některé z čísel uvedených v kontaktech.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.