Reklamace

Reklamace zboží zakoupeného v internetovém obchodě AVEA.CZ

 

- V přípdě, že se vyskytne u zakoupeného zboží vada, má spotřebitel právo vadu reklamovat. Pro správné posouzení reklamace je nutné, aby reklamované zboží bylo čisté, kompletní a v souladu s hygienickými předpisy nebo všeobecnými hygienickými zásadami.

- Spotřebitel je povinný při používání zboží dodržovat kromě všeobecně známých pravidel také podmínky stanovené pro používání zboží v záručním listu nebo návodu na použití, užívat a ošetřovat zboží v souladu s jeho přirozenou životností a dále nesmí porušit plomby, pokud je zboží zaplombované.Místo uplatnění reklamace:

- Spotřebitel uplatňuje reklamaci ve společnosti AVEA.CZ, pokud jde o zboží, při kterém nebyl nutný zásah servisního technika. Při reklamacích plynových kotlů si zákazník uplatňuje reklamaci u výrobce výhradně přes servisního technika, který kotel spouštěl do provozu. Ostatní výrobky, jako jsou čerpadla, potrubí, spojky, držáky, termostaty má zákazník právo reklamovat u prodejce.


- Na uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady (reklamaci) vždy postačuje doklad o zakoupení (pokladniční blok nebo faktura). Předložení dokladu o zakoupení na účely reklamace postačuje i v ípadě, že byl vydaný záruční list, ale zákazník ho ztratil. V tomto ípadě se reklamace přijme.


Zodpovědnost internetového velkoobchodu AVEA.CZ

- Při prodeji zboží je prodávajíci zodpovědný za to, že zboží je v souladu se spotřebitelskou kupní smlouvou, t.j. že prodávaná věc má jakost a užitkové vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě nimi vykonané reklamy očekávané, íp. jakost a užitkové vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům, právním předpisům, je v určeném zodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zodpovídá účelu, který prodávající při použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

- Pokud má zboží při převzetí spotřebitelem vady, je v rozporu se spotřebitelskou kupní smlouvou.

- Prodávající zodpovídá spotřebiteli za vady, které se projevují jako rozpor se spotřebitelskou kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době. Prodávající v takovém ípadě zodpovídá za vadu bez toho, aby se musely zkoumat podmínky záruční doby.


 - O přijaté reklamaci se musí zákazníkovi vystavit doklad s uvedením data, kdy se reklamace uplatnila, jaké zboží je reklamováno, kdy a kde bylo reklamované zboží zakoupeno, ceny, za které bylo zboží zakoupeno.

- Pokud spotřebitel reklamuje vady zboží, je zaměstnanec reklamačního oddělení povinný reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o jejím vyřízení. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace.


Lhůty na uplatnění reklamací

- Prodávající zodpovídá za vady nepotravinářského zboží po dobu 24 měsíců od převzetí věci spotřebitelem, pokud na zboží, jeho obalu, návodu nebo záručním listu není uvedená delší doba. V záručním listu určí prodávající podmínky a rozsah této delší záruky.


- Prodávající nebude vydávat záruční listy, pokud o to nepožádá spotřebitel. Na žádost spotřebitele je prodávající povinný vydat záruční list. Pokud to umožňuje povaha věci, postačí místo záručního listu vydat spotřebiteli doklad o koupi zboží. Spotřebiteli se vysvětlí, že k vyřízení reklamace postačuje doklad o koupi.

- Prodávající bude vydávat záruční listy v ípadě delších záručních dob než 24 měsíců poskytovaných na vlastní výrobky a při prodávaném zboží, kde záruční list k výrobku přibalil dodavatel.


- Pokud je reklamace vyřízená opravou, prodlužuje se záruční doba o dobu od uplatnění reklamace do dne, kdy je spotřebitel povinný si po skončení opravy zboží pževzít, a to i v ípadě, že tak kupující neudělal. Prodávající je povinný vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy uplatnil toto právo, stejně jako o vykonání opravy a o době jejího trvání.

- V případě, že je reklamace vyřízená výměnou vadného zboží za zboží bez vad, plyne pro nové zboží nová záruční doba znovu ode dne převzetí nové věci nebo ode dne, kdy byl zákazník povinný si věc po vyřízení reklamace vyzdvihnout.


- V ípadě, že si spotřebitel nevyzdvihl věc po vyřízení reklamace (maximálně po 30 dnech od přijetí reklamace), i přesto, že se mu vyřízení reklamace řádně oznámilo doporučeným listem s výzvou na vyzdvihnutí věci, prodávající postupuje následovně:
 


Práva spotřebitele - kupujícího od AVEA.CZ

- Při vadách zboží, které spotřebitel uplatní v průběhu záruční doby, má právo při odstranitelných vadách, aby byla vada bezplatně, řádně a včas odstraněná. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nepřiměřenost nákladů posoudí vedoucí obchodní pobočky v souladu s instrukcemi obdrženými z úseku obchodu a marketingu. Stejně tak posoudí možnost výměny vadné věci za bezzávadnou. Při výměně věci ne je důležité, jestli tato věc už byla používaná.

- Při vadách, které není možné odstranit a které brání tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vad, má spotřebitel právo:

– na výměnu věci (prodávající je povinný věc vyměnit) nebo

– právo od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (prodávající je povinný vrátit spotřebiteli zaplacenou kupní cenu).

 
Vážený zákazník,
objednávky přijaté po 20.12.2018 budou expedovány po 6.1.2019. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků.
Vážený zákazník,
z technických důvodů bude vyřizování objednávek dne 14.9.2020 pozastaveno. Omlouváme se za komplikace.
isoTermostaty pro čerpadlá
Termostaty pro čerpadlá
isoDoporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoDoporučený termostat
Emos EMP911
routerDoporučené kouřovody
Doporučené kouřovody
swap_callsDoporučené potrubí
Pex-AL-Pex 16x2
call_splitDoporučené rozdělovače
Doporučené rozdělovače
merge_typeDoporučené spojky
Doporučené spojky
border_outerDoporučené desky
Doporučené systémové desky
battery_charging_fullDoporučené záložní zdroje
Doporučené záložní zdroje
format_color_fillDoporučená směs
Doporučená nemrznoucí směs
powerDoporučené spirály
Doporučené vytápěcí tyče
ondemand_videoVideo montáže HEP2O
Video montáže
buildPomůcky na montáž
Pomůcky na montáž
flip_to_frontDoporučené skříňky
Doporučené skříňky

AVEA.CZ | Internetový velkoobchod